BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2335/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 238/CT-TT &HT ngày 20/03/2007 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2b, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:“Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu từ nước ngoài tại Việt Nam.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp công ty mua tài sản cố định để phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT, công ty đã tiến hành khấu trừ thuế GTGT đầu vào, sau đó công ty bán tài sản cố định, giá bán tài sản thấp hơn giá trị còn lại của tài sản phản ánh trên sổ kế toán và đã thực hiện kê khai nộp thuế GTGT thì công ty không phải hoàn lại số thuế GTGT của tài sản cố định đã khấu trừ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Lưu: VT, PCCS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG





Phạm Duy Khương