BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2336 TCT/ĐTNN
V/v thuế đối với tiền lãi bán hàng trả chậm

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1016/CT-TTr ngày 05 tháng 07 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề thuế đối với lãi tiền vay của Công ty Phân bón Việt Nhật, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Các khoản tiền vay ký kết và thực hiện sau ngày 1 tháng 1 năm 1999 thì lãi phát sinh từ các khoản vay đó thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính.

Căn cứ theo Hợp đồng dịch vụ thu mua phân bón ký ngày 20 tháng 6 năm 1995 giữa Công ty Phân bón Việt Nhật (Công ty) và Công ty Nissho Iwai (NIC): NIC sẽ cung cấp nguyên liệu làm phân bón cho Công ty với giá CIF hợp lý và cạnh tranh, FO cho hàng rời hoặc đóng bao, đang thịnh hành trên thế giới vào thời điểm mua và NIC sẽ vận chuyển theo thoả thuận của các bên. Các điều khoản và điều kiện của thoả thuận đó sẽ được khẳng định giữa Công ty và NIC theo từng hợp đồng cho từng chuyến hàng (Hợp đồng riêng); đồng thời NIC cung cấp cho Công ty một thời hạn tín dụng là 180 ngày với mức lãi suất tín dụng là lãi suất LIBOR hoặc SIBOR cộng thêm 1% lệ phí ngân hàng cho một năm cho bất cứ một hợp đồng mua nào (Hợp đồng riêng).

Như vậy, Hợp đồng ký ngày 20 tháng 6 năm 1995 có các điều khoản quy định về thanh toán và lãi suất nhưng không xác định được số tiền vay, do đó không có đủ điều kiện để coi là Hợp đồng vay. Thực tế khoản vay chỉ được thực hiện và phát sinh lãi vay khi các hợp đồng riêng được kí kết cho từng lần giao hàng, trên hợp đồng đó quy định cụ thể số tiền, thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán. Vì vậy, thời điểm để xác định khoản vay phải căn cứ theo Hợp đồng riêng của từng lần mua hàng và Công ty phải nộp thuế đối với khoản lãi trả chậm theo quy định tại Thông tư 169/1998/TT-BTC nêu trên nếu Hợp đồng riêng được ký kết sau ngày 1 tháng 1 năm 1999.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến