VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2336/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định vay cho "Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam" (Khoản vay 2)

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Bình Dương.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờtrình số 42/TTr-NHNN ngày 07 tháng 3 năm 2013 về kết quả đàm phán đối với Hiệpđịnh vay cho "Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam" (Khoản vay2), vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cóý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán, nội dung Hiệp địnhvay, Hiệp định dự án và các tài liệu liên quan cho "Chương trình pháttriển ngành nước Việt Nam" (Khoản vay 2). Ngân hàng Nhà nước Việt Namthông báo cho ADB về việc phê duyệt này.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam Nguyễn Văn Bình, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam ký Hiệp định vay với đại diệnADB. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam theo quy định.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợpvới các cơ quan liên quan và ADB chuẩn bị các thủ tục cho việc ký kết Hiệp địnhvay.

4. Bộ Tài chính thực hiện ký Hiệp định vay phụ vớicác Công ty cấp nước của các tỉnh, thành phố theo quy định hiện hành.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát vàđiều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cho phù hợp với các nội dung đãthỏa thuận và thống nhất với ADB trong quá trình đàm phán; phối hợp với các Bộ,ngành liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành và triểnkhai dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).HN.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam