BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2336TCT/NV3
V/v xử lý miễn phạt chậm nộp thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao
(Địa chỉ: phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình)

Trả lời công văn số 124/CV-ĐG ngày 10/06/2003 của Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao về việc xin gia hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với lô hàng 4.000 túi aseptic dùng để đóng gói sản phẩm nước dứa cô đặc, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Theo điểm 2, Mục III, Phần C Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các hàng hoá là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu là 9 tháng (được tính tròn là 275 ngày theo lịch) kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo thuế chính thức của cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp.

Điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 9 tháng (275 ngày) đối với vật tư, nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu:

- Hợp đồng xuất khẩu hàng hoá.

- Đối tượng nộp thuế không nợ quá thời hạn (tại thời điểm nhập khẩu) quy định.

- Bản đăng ký vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Căn cứ hồ sơ quy định, cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu ra thông báo thời hạn nộp thuế cho doanh nghiệp là 9 tháng, đồng thời mở sổ theo dõi việc nợ thuế của doanh nghiệp để quyết toán số nợ khi thực tế xuất khẩu sản phẩm.

Đối với một số trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp dai hơn 9 tháng như đóng tàu, thuyền, chế tạo máy móc, thiết bị cơ khí thì thời hạn nộp thuế là có thể được hơn 9 tháng. Doanh nghiệp có văn bản giải trình để Bộ Tài chính xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp C1 Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao là đơn vị sản xuất chế biến rau quả xuất khẩu, do vậy, lô hàng 4.000 túi aseptic nhập khẩu để gói sản phẩm nước dứa cô đặc xuất khẩu chỉ được áp dụng thời hạn nộp thuế là 9 tháng (275 ngày) theo quy định, nếu quá thời hạn nêu trên mà Công ty không xuất khẩu thì ngoài việc bị xử lý phạt chậm nộp thuế, doanh nghiệp còn bị xử lý vi phạm theo pháp luật. Đồng thời, Công ty không được áp dụng thời hạn nộp thuế 9 tháng của các lô hàng sau.

Tổng Cục thuế trả lời để Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao được biết và thực hiện đúng luật định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An