BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

S: 2337/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 05 năm 2016

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hải Phòng
- Công ty phát triển Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 410/CT-TT &HT ngày 21/3/2016 của Cục thuế thành phố Hải Phòng và công văn số 44- 2016/NHIZ-KT ngày 17/3/2016 của Công ty phát triển Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng báocáo và bổ sung hồ sơ theo đề nghị tại công văn số 919/TCT-CS ngày 9/3/2016 củaTổng cục Thuế liên quan đến đề nghị tại công văn số 18-2016/NHIZ-KT ngày01/02/2016 của Công ty phát triển Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng (NHIZ) vềkhấu trừ thuế đối với chi phí phúc lợi cho người lao động. Về vấn đề này, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tàichính quy định:

“Điu 6. Các khoản chi được trừ và không đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điềunày, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điu kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất,

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy địnhcủa pháp luật.

c) Khoản chi nếu có ng trở lên (giá đã bao gm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứngtừ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiệntheo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế bao gm:

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tínhthuế, trừ các khoản chi sau:

- Khoản chi cótính chất phúc li chi trực tiếp cho người lao động như:chi đám hiếu, h của bản thân và gia đình người laođộng; chi nghỉ mát, chi u trị; chi hỗ trợ i hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởithiên tai, địch họa, tai nạn, m đau; chỉ khen thưởng con của người lao động có thành tíchtt trong học tập; chi ,tết cho người lao động; chi bảo hiểmtai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyn khác cho người lao động (trừ khoảnchi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao đng hướng dn tại đim 2.6, bảo him hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại đim 2.11 Điu này) và những khoản chi có tính chấtphúc lợi khác. Tổng schi có tính ính thuế của doanh nghiệp.

…”

Căn cứ quy định nêu trên thì:

- Đối với khoản chi phí tư vấn thuế thu nhập cá nhâncho người nước ngoài: Tổng cụcThuế thống nhất với đề xuất nêu tại công văn số 410/CT-TT&HT ngày 21/3/2016của Cục thuế thành phố Hải Phòng khoản chi phí tư vấn thuế thunhập cá nhân cho người nước ngoài không phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thờikhông được coi là khoản chi có tính

- Đối với khoản chi phí tư vấn khám sức khỏe cho ngườinước ngoài là một khâu trong quá trình chăm sóc sức khỏe từ tư vấn đến khám, chữabệnh cho người lao động do đó được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi và đượctính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy địnhnêu trên.

2. Về thuế thu nhập cá nhân

Tại điểm đ.7, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/ 2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BộTài chính quy định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiềnngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế đượchưởng dưới mọi hình thức:

đ.7) Các khoản lợi ích khác.

Các khoản liích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong cácngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc mộtnhóm cá nhân; chỉ cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nu ăn, người làm các công việc kháctrong gia đình theo hợp đồng...”

Căn cứ theo quy định trên,

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòngvà Công ty IZ) được biết./.


- Như trên;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn