TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2337 TCT/PCCS
V/v sử dụng ấn chỉ thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1372CT/AC ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc sử dụng ấn chỉ thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với việc sử dụng chứng từ thu tiền thuê đất:

Căn cứ tiết 4.1, điểm 4, Mục III, Phần I Thông tư 35/2001/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất phải nộp tiền thuê đất đúng thời hạn, nộp đủ tiền thuê đất vào Kho bạc nhà nước và chịu sự hướng dẫn của cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu tiền thuê đất”.

Theo báo cáo của Cục thuế từ tình hình thực tế ở địa phương, có một số vùng, địa bàn giao thông đi lại khó khăn, xa Kho bạc Nhà nước, số tiền thuê đất hàng năm không nhiều; Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Ninh sử dụng biên lai thu tiền có đóng dấu và để riêng một ký hiệu hoá đơn để thu khoản tiền thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có giá trị tiền thu đất dưới 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng) cho những đối tượng nêu trên.

2. Đối với việc sử dụng chứng từ thu tiền cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước:

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư liên bộ số 08/LB-TT ngày 10 tháng 02 năm 1993 của liên bộ; Xây dựng - Tài chính hướng dẫn việc thu và quản lý sử dụng tiền thu về cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Thì khoản thu tiền cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước không thuộc quyền quản lý của cơ quan thuế, đơn vị quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước khi thu tiền thuê nhà sử dụng Biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành.

3. Đối với việc sử dụng chứng từ điều chuyển hàng hoá từ cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng về cơ sở gửi hàng hoá bán đại lý:

Trường hợp cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng khi xuất trả hàng hoá cho cơ sở kinh doanh gửi hàng đại lý thì phải sử dụng Phiếu xuất kho kèm theo hợp đồng thanh lý hàng gửi bán đại lý.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương