BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2338/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần tập đoàn KNG TrườngThành
(Địa chỉ: DT 747,khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

Trả liCông văn số 12/2015-TTF-PY ngày 8/5/2015 củaCông ty Cổ phần tập đoàn KNG Trường Thành về xin không nộp tiền thuê đất do thờigian chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất chậm vì lý do khách quan, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 củaChính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước:

+ Tại Khoản 1Điều 14 quy định:

“Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định củapháp luật về quản thuế.”

+ Tại Khoản 1 Điều 15 quy định:

“Trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê đất, ngườithuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảmtiền thuê đất tại cơ quan thuế quản trực tiếp.”

+Tại Khoản 5 Điều 12 quy định:

“5. Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất saukhi làm các thủ tục để được miễn, giảm tiềnthuê đất theo quy định. Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đấtnhưng người được Nhà nước cho thuê đất không làm thủ tục để được miễn, giảm tiềnthuê đất thì phải nộp tiền thuê đt theo quy định của pháp luật. Trườnghợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiềnthuê đất.

Trường hợp khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất đã hết thờigian được miễn, giảm theo quy định tại Điu 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì người được Nhà nước chothuê đất không được xét miễn, giảm tiền thuê đt; nếu đang trong thời gian được miễn, giảmtiền thuê đất theo quy định thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gianưu đãi còn lại tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất.”

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày 01/7/2014 (ngày Nghịđịnh số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), pháp luật về thu tiền thuê đất,thuê mặt nước quy định trong thời hạn tối đa là 10ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê đất, người thuê đất nộphồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đt tại cơ quan thuế qunlý trực tiếp theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đấtthì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất vàngười thuê đất chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất cho thi gian ưu đãi còn lại tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuêđất.

Về nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần tập đoàn KNG TrườngThành về thời gian nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế xin ghi nhận đ nghiên cứu trình cấp có thẩm quyềnkhi sửa đổi, bổ sung chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty Cổ phần tập đoàn KNG Trường Thành biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Phú Yên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn