TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2338 TCT/PCCS
V/v ưu đãi thuế TNDN đối với tàu vay mua

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004

Kính gửi:

Công ty cổ phần Âu Lạc
112 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 100/2K4/ASC/CV, ngày 27 tháng 6 năm 2004 của Công ty cổ phần Âu Lạc về hướng dẫn áp dụng quyết định số 149/2003/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2b, Điều 3 Quyết định số 149/2003/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế khuyến khích phát triển đội tàu biển Việt Nam quy định: “Đối với các tàu vay mua, thuê mua, doanh nghiệp vận tải biển được miễn thuế thu nhập trong 02 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo”.

Căn cứ vào quy định trên, Công ty cổ phần Âu Lạc đầu tư mua một tàu vận tải biển bằng nguồn vốn tự có (30%) và vốn vay ngân hàng (70%), chính thức đưa tàu vào hoạt động từ năm 2003 thì được miễn thuế thu nhập từ hoạt động khai thác con tàu này trong 02 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế thu nhập nộp trong 02 năm tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời cho Công ty cổ phần Âu Lạc được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương