BỘ THƯƠNG MẠI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2339/TM-ĐT
V/v miễn thuế nguyên liệu sản xuất phụ tùng cơ khí và nhập khẩu xe ôtô

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2001

Kính gửi: Côngty TNHH Daelim Korea
(Ấp Cây Đa - Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn không số ngày 07/6/2001 củaCông ty TNHH Daelim Korea về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phụtùng cơ khí, công văn ngày 14/6/2001 về nhập khẩu xe ôtô;

Căn cứ Giấy phép đầu tư số 195/GP-HCM ngày19/01/2001 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho phép Công ty sản xuất các loại bốthắng xe gắn máy và bố thắng nồi amaza cho xe hơi;

Căn cứ Khoản 6 Điều 57 Nghị định 24/2000/NĐ-CPngày 31/7/2000 của Chính phủ cho phép miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, linhkiện vật tư trong 5 năm đầu sản xuất đối với các dự án đầu tư nước ngoài thuộclĩnh vực sản xuất phụ tùng cơ khí, điện tử;

Căn cứ Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày4/5/2000 và Quyết định số 462/2000/QĐ-BKH ngày 19/5/2000 của Bộ kế hoạch và Đầutư ban hành Danh mục các nguyên liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Xác nhận miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sảnxuất:

Bộ Thương mại xác nhận Công ty TNHH Dealim Koreađược miễn nhập khẩu nguyên liệu (loại trong nước chưa sản xuất được) để sảnxuất bố thắng xe gắn máy và bố thắng nồi amaza cho xe hơi phù hợp với nhu cầusử dụng nguyên liệu cho năm thứ nhất, gồm các mặt hàng sau:

+ Bột làm bố thắng (mã số HS 6813 10 00)

+ Bột nhựa tạo bố thắng (mã số HS 3907 30 90)

Trị giá tổng cộng khoảng 110.000USD

Đối với linh kiện, bán thành phẩm sản xuất độngcơ xe máy:

Theo Điều 57 Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày31/7/2000 chỉ quy định miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất đối với các dựán sản xuất phụ tùng cơ khí. Do đó Bộ Thương mại chưa xác nhận miễn thuế linhkiện, bán thành phẩm sản xuất động cơ xe máy của chương trình. Bộ Thương mại sẽcó ý kiến về vấn đề này sau khi thống nhất ý kiến với cơ quan liên quan.

Bộ Thương mại lưu ý về việc nhập khẩu linh phụtùng xe gắn máy:

Xem xét danh mục linh kiện phụ tùng xe gắn máynhập khẩu của Công ty có nhiều mặt hàng không thuộc sản phẩm (bố thắng) Công tysản xuất quy định trong GPĐT (như các linh kiện bán thành phẩm Piston xe gắnmáy, vòng Piston..). Do linh kiện phụ tùng xe gắn máy nhập khẩu liên quan đếnchương trình nội địa hoá sản phẩm của các cơ sở lắp ráp xe gắn máy trong nướcvà Công ty không có chức năng được kinh doanh hàng nhập khẩu tại Việt Nam, vìvậy Công ty chỉ nhập khẩu nguyên liệu bán thành phẩm cho sản xuất các sản phẩmđược quy định trong GPĐT. Trường hợp Công ty sản xuất những mặt hàng ngoài quyđịnh của GPĐT và dự tính ở Giải trình KTKT, Công ty cần làm việc với UBND Thànhphố Hồ Chí Minh để được bổ sung chức năng quy sản xuất những sản phẩm khác.Nguyên liệu, bán thành phẩm nhập khẩu không được nhượng bán kinh doanh.

Chỉ miễn thuế đối với nguyên liệu sản xuất phụtùng xe máy, xe hơi tại Công ty, không miễn thuế với số nguyên liệu Công ty đưara các cơ sở khác để gia công.

Công ty có trách nhiệm báo cáo Bộ Thương mại, SởTM và DL TP Hồ Chí Minh việc nhập khẩu và sử dụng nguyên liệu sản xuất đượcmiễn thuế nêu trên.

2- Về nhập khẩu phương tiện vận chuyển:

Công ty TNHH Daelim Korea được nhập khẩu phươngtiện vận chuyển trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định cho hoạtđộng của Công ty:

2.1. Xe ôtô 6 chỗ ngồi có thùng chở hàng vớitrọng lượng chở 1 tấn, mới: 01 chiếc - trị giá khoảng 13.000 USD.

2.2. Xe ôtô tải 2,5 tấn đã qua sử dụng sản xuấtnăm 1997 chất lượng còn 80% so với nguyên thuỷ, tay lái thuận: 01 chiếc trị giákhoảng 11.000USD.

Bộ Thương mại xác nhận Công ty TNHH Dealim Koreađược miễn thuế nhập khẩu đối với xe tải (mục 2.2) thuộc vốn đầu tư hình thànhdoanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1-Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày31/7/2000.

Việc nhập khẩu thực hiện theo Luật ĐTNN tại ViệtNam và các quy định hiện hành.

3- Văn bản này có hiệu lực đến 31/12/2001.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu