THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233a/TTg-KTN
V/v: chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 237/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22 tháng 01 năm 2016 về việc chuyển mục đích sử dụng đấttrồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trquyết định chuyển mục đích sử dụng 19,55 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 và số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP:
BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3
b).THUY

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải