TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/CT-TTHT
V/v Thuế nhà thầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP đầu tư thương mại thủy sản
Đ/chỉ: A77/1 Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, TP.HCM
Mã số thuế: 0301805696

Trả lời văn thư số 312/1212/CV .ICFngày 26/12/2012 của Công ty về thuế nhà thầu, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTCngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đốivới tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tạiViệt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu):

- Tại Khoản 2 Điều 6 quy định đốitượng chịu thuế GTGT:

“Trường hợp hàng hoá được cung cấptheo hợp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hoá nằm trong lãnh thổ ViệtNam; hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Namnhư lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèmvới việc cung cấp hàng hoá, kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trêncó hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì giá trị hànghoá chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị dịch vụthuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp hợpđồng không tách riêng được giá trị hàng hoá và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồmcả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cảhợp đồng.

...”

- Tại Khoản 2 Điều 7 quy định thunhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Trường hợp hàng hoá được cung cấpdưới hình thức: điểm giao nhận hàng hoá nằm trong lãnh thổ Việt Nam; hoặc việccung cấp hàng hóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt,chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cungcấp hàng hoá (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trườnghợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợpđồng cung cấp hàng hóa thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhàthầu phụ nước ngoài là toàn bộ giá trị hàng hoá, dịch vụ.

...”

Trường hợp Công ty theo trình bày,ký hợp đồng nhập khẩu một số dây chuyền, máy móc thiết bị cho Nhà máy chế biếnthủy sản đông lạnh tại Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc có kèm theo dịch vụ bảo hành(không phân biệt dịch vụ bảo hành có diễn ra trong thời hạn bảo hành hay không)với tổ chức nước ngoài thì tổ chức nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế nhàthầu (thuế GTGT, thuế TNDN) theo quy nêu trên. Khi thanh toán tiền hàng cho tổchức nước ngoài, Công ty có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thay thuế nhàthầu. Do hợp đồng không tách riêng được giá trị máy móc và giá trị dịch vụ bảohành nên thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp của nhà thầu được tính trên toàn bộgiá trị hợp đồng, cụ thể như sau:

- Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thutính thuế GTGT x tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu (30%) x Thuế suất thuế GTGT(10%)

- Số thuế TNDN phải nộp = Doanh thutính thuế TNDN x Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế (2%)

Cục thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT 1;
- P.PC;
- Web;
- Lưu (TTHT, HC).
3080-320095/12 KL

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga