TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/GSQL-TH
V/v vướng mắc các C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 1397/HQHP-GSQLngày 4/3/2013 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng về việc vướng mắc các C/O mẫu E,Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với C/O số tham chiếuE12440180787113 cấp ngày 23/11/2012.

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương quy định: “Khi làm thủ tụcxuất khẩu hàng hóa để hưởng ưu đãi, người xuất khẩu hoặc người được ủy quyền sẽnộp đơn đề nghị cấp C/O mẫu E kèm theo chứng từ cần thiết chứng minh rằng hànghóa xuất khẩu đáp ứng điều kiện để được cấp C/O mẫu E”. Tuy nhiên, Hiệp địnhACFTA và các văn bản của Bộ Công Thương chưa hướng dẫn chi tiết cách ghi tênngười được ủy quyền trên C/O. Vì vậy, đối với trường hợp cụ thể nêu tại côngvăn của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi với Bộ CôngThương để đưa ra phiên họp ASEAN-Trung Quốc tới làm rõ về vấn đề người được ủyquyền. Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫnthực hiện.

2. Đối với C/O mẫu E số tham chiếuE133800069800001 cấp ngày 7/1/2013.

Qua kiểm tra và đối chiếu với mẫuchữ ký lưu tại Tổng cục Hải quan, chữ ký trên C/O mẫu E dẫn trên không có trongdanh sách bộ mẫu dấu và chữ ký gốc của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/Omẫu E của Trung Quốc đã được Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn 2963/TCHQ-GSQL ngày 14/6/2012. Đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O mẫuE nêu trên theo quy định. Tổng cục Hải quan sẽ thông báo cho cơ quan cấp C/OTrung Quốc về trường hợp này.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn