TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/TANDTC-HS

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2014

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
-
Tòa án nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
-
Tòa án quân sự các cấp;

Để thực hiện đúngquy định của Bộ luật hình sự năm 1999 đối với “Các tội phạm về matúy” Bộ Công an – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tốicao – Bộ Tư pháp đã ban hành thông tư 17/2007/TTLT-BCA-VKSDNTC-TANDTC-BTPnga ̀y 24/12/2007, hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII“Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999.

Theo hướng dẫn tạiThông tư liên tịch số 17 nêu trên thì: “Trong mọi trường hợp, khi thugiữ được các chất nghi là ma túy hoặc tiền chất dùng vào việc sảnxuất trái phép chất ma túy thì đều phải trưng cầu giám định để xácđịnh loại, hàm lượng, trọng lượng chất mà túy, tiền chât.”

Tuy vậy, qua công tácgiám đốc việc xét xử, Tòa án nhân dân tối cao thấy còn nhiều trườnghợp Hội đồng xét xử chỉ căn cứ vào kết quả giám định về trọnglượng của các chất nghi là chất ma túy để kết tội các bị cáo, màkhông yêu cầu xác định hàm lượng chất ma túy trong các chất thu đượcđó, như vậy là áp dụng không đúng quy định của Bộ luật hình sự vàhướng dẫn của liên ngành dẫn đến hậu quả có thể xát xử oan, sai.

Để khắc phục ngaytình trạng này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Đồngchí Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương; các Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, quận, thịxã, thành phố trực thuộc tỉnh; các Đồng chí Chánh án Tòa án quânsự các cấp cần quán triệt và triển khai thực hiện đúng hướng dẫntại Thông tư liên tịch số 17 nêu trên về việc bắt buộc phải giám địnhhàm lượng của các chất ma túy trong các chất thu giữ nghi là chất matúy, để lấy đó làm căn cứ kết tội các bị cáo theo quy định tạiChương XVIII “Các tội về ma túy” của Bộ luật hình sự 1999.

Trong quá trình thựchiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc thì kịp thời phản ánh cho Tòaán nhân dân tối cao để được hướng dẫn, giải thích bổ sung.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
-Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để biết);
-Các Tòa chuyên trách, Tòa Phúc thẩm (để thực hiện);
-Các Thẩm phán TANDTC (để thực hiện);
-Ban Thanh tra, Ban Thư ký (để thực hiện);
-Lưu VP.

KT.CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Sơn