BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 234/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc liên quan đến C/O

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thươngmại P.P
(Số 36, Tổ 7, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 373/PP ngày 28/11/2008 của Công ty P.Pvề vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ C/O mẫu D, số tham chiếu 669329 và669969, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về việc đánh dấu tại ô số 13, mục "Issuedretroactively": Tổng cục đã có công văn số 28/TCHQ-GSQL ngày 5/01/2009hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh thành phố thực hiện (xin gửi kèm theo đây).

- Theo quy định, thư xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấpC/O được cơ quan hải quan sử dụng làm căn cứ trong việc kiểm tra tính hợp lệC/O. Trường hợp công ty đã có thư xác nhận của Hải quan Singapore về tính hợplệ của C/O, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Tp Hải Phòng,mang theo các hồ sơ có liên quan để được kiểm tra và giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn