BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 1755/CT-THNVDT ngày 13/10/2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về điều kiện khấutrừ thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạmpháp luật như sau:

Tại điểm 1.3 mục III phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn điềukiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

"a) Có hoá đơn giá trị giatăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị giatăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theohướng dẫn của Bộ Tài chính áp dựng đối với các tổ chức nước ngoài không có tưcách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phátsinh tại Việt Nam.

b) Có chứng từ thanh toán quangân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hànghoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đãcó thuế GTGT. . .".

Tại Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc lập hoáđơn như sau:

người bán phải lập hóa đơn khiban hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng đểkhuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng,trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ trừ hàng hoáluân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hìnhthức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá '.

Tại điểm 1 .2c8 mục III phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Thuế GTGT đầu vào phátsinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp củatháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sởkinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơnhoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổsung; thời gian đề kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ thángphát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót".

Tại khoản 5 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:

"Phạt tiền từ 5.000.000đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hoá đơn khi bán hàng hoá,dịch vụ có giá trị thanh toán trên 200.000 đồng cho.người mua theo quy định tạiNghị định này. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lậphoá đơn giao cho người mua".

Tại điểm 1 .2 mục IV phần CThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn doanhnghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

" 1.1 Khoản chi thực tếphát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn,chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật".

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Địnhcăn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế hướng dẫn doanh nghiệp thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Pháp chế - Bộ TC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân