BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 234/TCT-DNL
V/v: Chính sách Thuế.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Tổngcông ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc.

Trả lời Công văn số 2302/CMV-KTTKTC ngày 28/11/2014của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin về việc chi phí được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về khoản trích lập đầu tư tài chính dài hạn.

Tại khoản a điểm 2 Điều 5 Phần II Thông tư số 228/2009/TT-BTCngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

a) Đối tượng: là các khoản vốn doanh nghiệp đangđầu tư vào tổ chức kinh tế khác được thành lập theo quy định của pháp luật nhưcông ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợpdanh...và các khoản đầu tư dài hạn khác phải trích lập dự phòng nếu tổ chứckinh tế mà doanh nghiệp đang đầu tư bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đãđược xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư).”

Tại khoản a Điều 1 Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày28/6/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tưsố 228/2009/TT-BTC như sau:

a) Đối tượng: là các khoản vốn doanh nghiệp đangđầu tư vào tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật (bao gồm:công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần không đủ điều kiện để trích lập dựphòng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày7/12/2009 của Bộ Tài chính, công ty liên doanh, công ty hợp danh) và các khoảnđầu tư dài hạn khác phải trích lập dự phòng nếu tổ chức kinh tế mà doanh nghiệpđang đầu tư bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trongphương án kinh doanh trước khi đầu tư).”

Tại điểm 2.17 khoản 2 Điều 6 Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thunhập chịu thuế bao gồm:

2.17. Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng giảmgiá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợphải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắpkhông theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, khoản đầu tư tàichính dài hạn được xác định là khoản vốn doanh nghiệp đầu tư vào tổ chức kinhtế khác được thành lập theo quy định của pháp luật. Trường hợp Tổng công tyCông nghiệp mỏ Việt Bắc đầu tư 100% vốn vào Công ty TNHH MTV than Khánh Hòa,nếu báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty TNHH MTV than Khánh Hòa bị lỗ (trừtrường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trướckhi đầu tư) thì Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc trích lập dự phòng khoảnđầu tư tài chính dài hạn theo hướng dẫn tại Thông tư số 89/2013/TT-BTC và đượctính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

2. Chi phí đầu tư không hình thành tài sản.

Tại khoản 1 Điều 6 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này,doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạtđộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theoquy định của pháp luật.”

Tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 6 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thunhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quyđịnh tại Khoản 1 Điều này.

Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đếnphần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khảkháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế...”

Tại điểm 2.31 khoản 2 Điều 6 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thunhập chịu thuế bao gồm:

2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thutính thuế…”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Tổngcông ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc có phát sinh chi phí ở giai đoạn chuẩn bị đầutư như: chi phí khoan thăm dò, chi phí đánh giá tác động môi trường, chi phílập dự án của một số dự án đầu tư. Tuy nhiên, sau khi thẩm định dự án khôngmang lại hiệu quả nên đã không được người có thẩm quyền phê duyệt, thì các dựán này không phát sinh doanh thu, chi phí phát sinh của các dự án này khôngtương ứng với doanh thu tính thuế của doanh nghiệp. Mặt khác, các khoản chi phínày không phải do nguyên nhân bất khả kháng. Vì vậy, Tổng công ty Công nghiệpmỏ Việt Bắc không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN đối với khoản chi phí này.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Công nghiệpmỏ Việt Bắc biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST; PC; Cục TCDN (BTC);
- Vụ CS; PC (TCT);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DNL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thủy