THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/TTg-KTN
V/v chủ trương điều chỉnh kinh phí phát sinh và bổ sung các hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 16898/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 362/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 01 năm 2016), Tài chính (Công văn số 678/BTC-ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2016), Xây dựng (Công văn số 193/BXD-HĐXD ngày 28 tháng 01 năm 2016) vàỦy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (Công vănsố 4405/UBND-NN ngày 31 tháng 12 năm 2015) về chủ trương điều chỉnh kinh phí phát sinh và bổ sung các hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh kinh phí phát sinh và bổ sung các hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu (Dự án) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại các Văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản nêu trên; chịu trách nhiệm tổ chức rà soát lại, thẩm định và phê duyệt các nội dung điều chỉnh, bổ sung trong phạm vi nguồn vốn đã được bố trí để thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của Dự án.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tiểu dự án giải phóng mặt bằng theo quy định, đảm bảo tiến độ của Dự án.

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, NC;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải