THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
---------------
V/v:Phê duyệt Đề án "Xây dựng hệ thống thông tin đánh giá và kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu"
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
----------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 12180/TTr-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 về Đề án "Xây dựng hệ thống thông tin đánh giá và kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu"; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý mục tiêu, nội dung, giải pháp được nêu trong Đề án "Xây dựng hệ thống thông tin đánh giá và kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu" được Bộ Công Thương trình tại Tờ trình số 12180/TTr-BCT nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành quyết định phê duyệt Đề án.
2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn để triển khai và tổ chức thực hiện Đề án, trong đó xác định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm thực hiện có kết quả Đề án theo mục tiêu đề ra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải