BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 2340/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế bảo vệ môi trường.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh
Trả lời Công văn số 1392/CT-TTr ngày 14/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm dầu FO-R, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường quy định đối tượng chịu thuế:
“Đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế Bảo vệ môi trường và Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ được hướng dẫn cụ thể như sau:
1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:
1.1. Xăng, trừ etanol;
1.2. Nhiên liệu bay;
1.3. Dầu diezel;
1.4. Dầu hỏa;

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

1.5. Dầu mazut;
1.6. Dầu nhờn;
1.7. Mỡ nhờn.
Xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại khoản này là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn (sau đây gọi chung là xăng dầu) gốc hóa thạch xuất bán tại Việt Nam, không bao gồm chế phẩm sinh học (như etanol, dầu thực phẩm, mỡ động vật...).
Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng dầu gốc hóa thạch thì chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng dầu gốc hóa thạch.”
Căn cứ quy định trên, sản phẩm dầu FO-R thu được từ quá trình xử lý chất thải rắn như: vỏ, ruột xe ô tô, xe máy, xe đạp cũ,... của Công ty cổ phần xử lý phế liệu rắn Việt Nam không phải là xăng dầu gốc hóa thạch nên không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?