BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2340/TCT-DNK
V/v: Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp được giao, mua, thuê DNNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 341/CT-TTHT ngày 10/3/2006 của Cục thuế về việc miễn, giảm thuế TNDN Công ty TNHH Trung Việt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 49 Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước quy định: "Doanh nghiệp giao cho tập thể người lao động; doanh nghiệp bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân được hưởng ưu đãi như doanh nghiệp mới thành lập và các quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi). Trường hợp không đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước thì được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu hoạt động".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Trung Việt là đơn vị được UBND tỉnh Đăk Lăk giao, bán DNNN theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ nhưng Công ty không đáp ứng các điều kiện về ngành nghề, địa bàn, lao động theo Luật KKĐTTN thì Công ty chỉ được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu hoạt động.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến