Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2341/TCT /NV2
NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH
THUẾ TNDN

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Vừa qua có một số Cụcthuế đề nghị hướng dẫn thêm về chính sách thuế TNDN, Tổng cục thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày17/12/1999; Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 03/4/2001 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tưtheo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước;

Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với một số trường hợp cụ thể, việc ưu đãi miễn, giảmthuế được áp dụng như sau:

1. Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập vừa cóhoạt động được hưởng ưu đãi về thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước,vừa có hoạt động không được hưởng ưu đãi về thuế theo Luật Khuyến khích đầu tưtrong nước nhưng được ưu đãi miễn, giảm thuế theo Luật thuế TNDN thì doanhnghiệp chỉ được xét hưởng chế độ ưu đãi theo một trong các Luật mà cơ sở kinhdoanh chịu sự điều chỉnh.

2. Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng ưu đãivề thuế đang trong thời gian hưởng ưu đãi nay chuyển đổi chủ sở hữu thì chủ sởhữu mới được tiếp tục hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và tổ chức thựchiện.