BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2341/TM-ĐT
V/v nhập khẩu uỷ thác.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công ty Hoá chất vật liệu điện và vật tư khoa học kỹ thuật.

Trả lời đề nghị của Công ty Hoá chất vật liệu điện và vật tư khoa học kỹ thuật tại công văn số 155 ngày 27/5/2003 về nhập khẩu thiết bị:

Căn cứ vào các văn bản sau đây:

1. Quyết định số 5016/ ngày 25/10/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả đấu thầu đối với gói thầu số 1: “Phòng thí nghiệm mô phỏng hệ thống điện” (giá trúng thầu 8.156.200.500 đồng VN).

2. Văn bản số 238/TB-KH ngày 28/10/2002 của Trường Đại học Bách Khoa thông báo việc trúng thầu “Phòng thí nghiệm mô phỏng hệ thống điện” với giá trúng thầu: 8.156.200.500 ĐVN.

3. Hợp đồng kinh tế số 243/TB-KH ngày 29/10/2002 ký giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Công ty Hoá chất vật liệu điện và Vật tư khoa học kỹ thuật (tổng trị giá hợp đồng 8.156.200.500 ĐVN).

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Hoá chất vật liệu điện và Vật tư khoa học kỹ thuật được nhập khẩu 01 (một) hệ thống mô phỏng điện thuộc Hợp đồng số CEMACO-TQ/01-2002 ngày 21/11/2002 ký với TQ Education and Trading Ltd (Anh).

Tổng trị giá Hợp đồng: 235.185.000 GBP

Giao CIF cảng Hải Phòng.

2. Việc nhập khẩu theo qui định hiện hành.

Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2003./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu