VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v :Điều chỉnh cục bộ QHCXD Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (Văn bản số 3887/TTr-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 496/BXD-QHKT ngày 21 tháng 3 năm 2014) về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
- Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh trên cơ sở thống nhất với Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ