BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2342/TCHQ-GSQL
V/v hàng tạm xuất, tái nhập

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Trả lời côngvăn số 405/HQAG-NV ngày 27/04/2011 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc nêutại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sởnội dung quy định tại Điều 14 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 củaChính phủ và Điều 48 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tàichính, Tổng cục Hải quan đồng ý để công ty TNHH Toàn Khánh làm thủ tục tái nhậptàu bơm cát nguyên chiếc và phụ kiện đồng bộ của tàu bơm cát (tạm xuất theo tờ khaisố 07 XK/XTN/B452 ngày 16/10/2009 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát - CụcHải quan tỉnh Tây Ninh) tại cửa khẩu Vĩnh Xương.

Đề nghị CụcHải quan tỉnh An Giang chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương thực hiệnthủ tục tái nhập tàu bơm cát nguyên chiếc và phụ kiện đồng bộ của tàu bơm cát theoquy định, phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh để thực hiện thanh khoảntờ khai tạm xuất đối với tàu bơm cát dạng tháo rời và phụ kiện đồng bộ của tàubơm cát.

Tổng cục Hảiquan trả lời để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh