BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2343/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn về việc xác định thời gian để tính trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: SởLao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 822/SLĐTBXH-LĐTL ngày30/10/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre về việc xácđịnh thời gian để tính trợ cấp thôi việc; sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 14 Nghị địnhsố 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động thì thời gian người lao độngnghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội cũng được tính là thời gian làm việc cho ngườisử dụng lao động để tính trợ cấp thôi việc.

2. Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động thì hợpđồng lao động chấm dứt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợcấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên,mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Thời gian làm việc đểtính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế chongười sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thấtnghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được ngườisử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 14 Nghị địnhsố 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động (có hiệu lực thi hành từ ngày01/3/2015) thì thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xãhội được tính là thời gian người lao động làm việc thực tế cho người sử dụnglao động để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

4. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ thì người lao động nghỉ việc hưởngchế độ thai sản không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợcấp bảo hiểm xã hội thì thời gian này người lao động không thuộc đối tượng thamgia bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên, để đảm bảo tính thốngnhất về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao động khichấm dứt hợp đồng lao động trước và sau Bộ luật Lao động năm 2012, đề nghị quýSở kiểm tra trường hợp cụ thể để hướng dẫn Công ty cổ phần Mía đường Bến Trethực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào