BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2343/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1640/UB /CN ngày 02/6/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7145TC/TCDN ngày 11/7/2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tại thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà nội thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kể từ ngày Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng