BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2343/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Long An

Trảlời công văn số 718/CT-KK &KTT ngày 23/5/2012 của Cục Thuế tỉnh Long An vềviệc khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 6 Mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và khoản 6Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về thuế GTGThướng dẫn: “Chuyển quyền sử dụng đất” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tạiđiểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính nêu trên hướng dẫn: “Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụkhông được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II phần B Thông tư này”.

TạiĐiều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính nêu trênhướng dẫn: “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy địnhtại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”.

Tạikhoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“ThuếGTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịchvụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồithường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất”.

Tạikhoản 7a Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“7.Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác địnhsố thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trongkho.

a)Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấutrừ còn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung;thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ thángphát sinh hóa đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này”.

Tạikhoản 1, khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về điềukiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căncứ hướng dẫn trên và trình bày của Cục Thuế tỉnh Long An tại công văn số718/CT-KK &KTT ngày 23/5/2012, trường hợp Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long ký02 hợp đồng (hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượnggiá trị đầu tư trên đất) với Công ty cổ phần Nam Long VCD, trong đó: Công ty cổphần đầu tư Nam Long góp vốn vào Công ty Cổ phần Nam Long VCD với giá trị gópvốn là giá trị quyền sử dụng đất và Công ty CP đầu tư Nam Long chuyển nhượnggiá trị đầu tư trên đất bao gồm các hạng mục chi phí đầu tư liên quan đến giátrị quyền sử dụng đất cho Công ty CP Nam Long VCD thì khi chuyển nhượng giá trịđầu tư trên đất, Công ty cổ phần đầu tư Nam Long xuất hóa đơn cho Công ty cổphần Nam Long VCD để kê khai, nộp thuế GTGT. Công ty cổ phần Nam Long VCD đượckê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn này theo quy định.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An biết và căn cứ tình hình thực tế giảiquyết theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn