BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2344/BNN-KHCN
V/v chuyển nội dung thực hiện năm 2010 sang năm 2011 thuộc dự án KHCNNN vốn vay ADB

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

 

Kínhgửi: Viện Cải thiện Giống và Phát triển Lâm sản

Vụ Khoa học,Công nghệ và Môi trường nhận được Công văn số 21/VG-LS ngày 27 tháng 4 năm 2011của Viện Cải thiện Giống và Phát triển Lâm sản đề nghị chuyển hoạt động đăng bàibáo “Biến dị về năng suất và chất lượng quả của Trám trắng và Trám đen” thựchiện năm 2010 sang năm 2011 thuộc đề tài “Chọn giống và phát triển giốngtrám tại tỉnh Hòa Bình và vùng lân cận” do TS. Hoàng Thanh Lộc, Viện Cảithiện Giống và Phát triển Lâm sản làm chủ nhiệm đề tài thuộc Dự án Khoa họccông nghệ nông nghiệp vốn vay ADB thực hiện trong giai đoạn 2009 - 2011. VụKhoa học, Công nghệ và Môi trường đồng ý với đề xuất của Viện chuyển hoạt động đăngbài báo sang thực hiện năm 2011.

Viện trưởng ViệnCải thiện Giống và Phát triển Lâm sản chỉ đạo chủ nhiệm đề tài hoàn thiện cácthủ tục với Ban quản lý dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp để chuyển nội dungvà kinh phí tương ứng sang năm 2011 và triển khai các nội dung nghiên cứu theo đúngtiến độ đã được phê duyệt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý DAKHCNNN;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Hinh