BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2344/LĐTBXH-KHTC
V/v điều chỉnh khối lượng đầu tư Dự án Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Hiệutrưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
(Chủ đầu tư dự án Trường Sư phạm kỹ thuậtVĩnh Long)

Trả lời Công văn số 77/CV-ĐHSPKTVL ngày 19/5/2015của Chủ đầu tư dự án về việc triển khai thực hiện dự án Trường Sư phạm kỹ thuậtVĩnh Long, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Trước mắt chấp thuận việc điều chỉnh số tầng củahạng mục Nhà ký túc xá để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phêduyệt.

2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm xác định sốtầng, khối lượng xây dựng, tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Nhà kýtúc xá điều chỉnh gửi cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn thẩm định và hoàn chỉnh thủ tục trình Bộ phêduyệt để triển khai các bước còn lại theo quy định hiện hành.

3. Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long cótrách nhiệm chủ động cân đối vốn từ nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn hợp pháp khác và lập dự án khác để trình Bộ phêduyệt đầu tư hoàn chỉnh Nhà ký túc xá theo đúng thiết kế ban đầu (chiều cao 6tầng).

Yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện,đảm bảo tiến độ của dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ KHTC, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí