BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2344/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nộp thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Công ty công nghệ thương mại Sông Hồng
(32 Thái Thịnh - Đống Đa – Hà Nội )

Trả lời công văn số 179/RED-MH-06 ngày 26/04/2006 của Công ty công nghệ thương mại Sông Hồng (MST: 0100778643) đề nghị giải quyết trường hợp nộp gộp thuế XNK và VAT trong cùng một chứng từ tại Kho bạc. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4.1 mục I phần B Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc đã quy định: "Giấy nộp tiền vào NSNN được lập riêng cho từng tờ khai Hải quan". Vì vậy việc kế toán đơn vị chưa thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 80/2003/TT-BTC đã gây khó khăn cho cơ quan Hải quan trong việc thanh khoản nợ thuế. Theo báo cáo của Chi cục Hải quan Gia Lâm, đến nay Chi cục đã đối chiếu chứng từ nộp tiền của Công ty và thanh khoản đối với các tờ khai nợ thuế của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty công nghệ thương mại Sông Hồng được biết.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (phối hợp);
- CHQ Hà Nội;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An