BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2344/TCT-DNL
V/v: Vướng mắc về chính sách thuế tại TTTM Viettel Hà Nam.

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1323/VTQĐ-TC ngày 20/4/2015 của Tập đoàn Viễn thôngQuân đội (Tập đoàn Viettel) vướng mắc về chính sách thuế tại Trung tâm thương mạiViettel Hà Nam - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thôngQuân đội (TTTM Hà Nam). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về chứng từ đối với hàng hóa TTTM Hà Nam điều chuyển trả lại Công tyPhát triển dịch vụ mi (Công ty DVM):

Căn cứ Điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày28/9/2010 của Bộ Tài chính, vướngmắc thực tế phát sinh tại Tập đoàn Viettel khi thực hiện thủ tục đóng mã số thuếtại TTTM Hà Nam.

TTTM Hà Nam và Công ty DVM đều là đơn vị hạch toán phụ thuộcTập đoàn Viettel; TTTM Hà Nam chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Công tyDVM. Từ tháng 11/2011 đến tháng 3/2012, Công ty DVM sử dụng Phiếu xuất kho kiêmvận chuyn nội bộ đ điuchuyn hàng hóa cho TTTM Hà Nam đ bán cho khách hàng nhưng TTTM HàNam chưa bán hết số hàng hóa nhận điều chuyển và chuyển tr lại số hàng hóa này, thì TTTM Hà Nam sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ xuấtchuyển trả lại cho Công ty DVM, không phải lập hóa đơn và không phải kê khai, nộp thuế GTGT.

Giao Cục Thuế tỉnh Hà Nam kiểm tra xác định cụ thể đối với sốhàng hóa TTTM Hà Nam nhận điều chuyển và điều chuyển trả lại Công ty DVM.

2) Xử lý đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hếtphát sinh khi thực hiện kiểm tra đóng mãs thuế TTTM Hà Nam.

Tại khoản 5 điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/1/2012 và khoản 5 điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính, quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT;

Tại khoản 2a điều 41 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trườnghợp chấm dứt hoạt động.

Căn cứ các hướngdẫn nêu trên, trường hợp tháng 5/2013 TTTM Hà Nam (đơn vị hạch toánphụ thuộc của Tập đoàn) đã chấmdứt hoạt động, đã được Cục Thuế tỉnh HàNam kiểm tra xác định còn số thuế GTGT chưa đượckhấu trừ hết, nếu Tập đoàn Viettel không đềnghị hoàn thuế tại Cục Thuế tỉnh Hà Nam thì số thuếGTGT chưa được khấu trừ hết này được chuyển vềtrụ sở chính của Tập đoàn Viettel để tiếp tục khấu trừ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả li để Tập đoàn Viễn thông Quân đội biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Cục Thuế tnh Hà Nam;
- Vụ: CS, KK & KTT, PC (2b);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn