BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2345/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản hợp đồng gia công và ấn định thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 0521/HQĐNa-CBL ngày 21/04/2011 của CụcHải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc thanh khoản hợp đồng gia công và ấnđịnh thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan ghi nhận đề xuất nêu tại điểm 1 côngvăn số 0521/HQĐNa-CBL dẫn trên để nghiên cứu đưa vào dự thảo Thông tư thay thếThông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 và Thông tư số 74/2010/TT-BTC ngày14/05/2010 của Bộ Tài chính.

2. Về vấn đề xử phạt đối với hành vi khai báo sai định mứctiêu hao nguyên liệu, vật tư do cơ quan Hải quan kiểm tra, phat hiện và raquyết định ấn định thuế nêu tại điểm 2 công văn số 0521/HQĐNa-CBL ;

Cục Hải quan Đồng Nai báo cáo, cung cấp hồ sơ vụ việc cụthể, trên cơ sở đó Tổng cục Hải quan xem xét có chỉ đạo từng trường hợp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh