BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2345/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc của Hiệp hội chế biến và XK thủy sản

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Tổngcục Thuế.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 65/2013/CV-VASEP ngày 10/4/2013 về việc gópý sửa đổi phương thức quản lý định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỉ lệ haohụt nguyên phụ liệu, vật tư đối với loại hình nhập nguyên liệu, vật tư để sảnxuất, gia công xuất khẩu của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.Theo nội dung công văn các doanh nghiệp thủy sản đang gặp 4 vướng mắc chính,trong đó vướng mắc tại mục IV là:“IV. Khó khăn về thuế GTGT đối với dịch vụbảo hành máy móc, thiết bị mua ở nước ngoài có ký quỹ theo quy định về thu thuếNhà thầu nước ngoài tại Thông tư 134/2008/TT-BTC ngay 31/12/2008 của Bộ Tàichính” liên quan đến lĩnh vực quản lý của Tổng cục Thuế, vì vậy, Tổng cụcHải quan đề nghị Tổng cục Thuế có ý kiến tham gia để Tổng cục Hải quan tổng hợptrình Bộ phương án giải quyết.

Tổngcục Hải quan xin gửi kèm công văn của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sảnViệt Nam và đề nghị Tổng cục Thuế tham gia ý kiến trước ngày 09 tháng 05 năm2013 để Tổng cục Hải quan tổng hợp trình Bộ hướng giải quyết.

Trântrọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn