BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2346/TCT-HTQT
V/v hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Pháp.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty Collecte LocalisationSatellites.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn ngày 26/1/2015 của Công tyCollecte Localisation Satellites(Công ty CLS) v việc miễn, giảmthuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai ln giữa Việt Nam và Pháp (Hiệp định)đính kèm theo Hợp đồng số01- 2013/LRIT-BP2 /PMUGMDSS-CLS ngày 23/12/2012 (Hp đồng). Về vấn đ này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định cơ s thường trú của Công ty CLS

Điểm III. Thành phần, Biên bản Thương thảo Hợp đồng đính kèmtheo Hợp đng quy định:

“Đại diện Nhà thầu-Công ty Collecte Localisation Satellite

3. Ông Antoine Mongsaingeon, Phó chủ tịch điều hành.

4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan- Cán bộ của CLS Việt Nam.”

Như vậy, Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan là cán bộ của Văn phòng CLSViệt Nam (Nhà thu CLS có Vănphòng đại diện tại Hà Nội) đã cùng vi đại diện của Công ty CLS Pháp (ông Antoine) tham gia vàoquá trình thương thảo Hp đồng,

Khoản 5 Điều 5. Cơ sở thường trú Hiệp định quy định:

“5. Mặc dùcó những quy định tại khoản 1 và 2, trường hợp một đối tượng(-) trừ đại lý có tư cách độc lập được điều chỉnh bởi khoản 6 - hoạt động thaymặt cho một xí nghiệp và thông thường có thm quyền ký kết các hợp đồng mang tênxí nghiệp đó tại một Nước ký kết, thì Xí nghiệp đó được coi như là có cơ sởthường trú ở Nước ký kết đó đi với bt kỳ các hoạt động nào mà đi tượng đó thực hiện cho xí nghiệp, trừ phicác hoạt động của đi tượng này giới hạn theo các hoạt động được nêu tại khoản 4 mà những hoạtđộng này nếu được thực hiện thông qua một cơ sở kinh doanh c định, thì sẽ không làm cho cơ sở kinh doanh cố định nàytrở thành một cơ sở thường trú theo như các quy định tại khoản đó.”

Theo quy định nêu trên, do Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan-Cán bộ Văn phòng Công ty CLS tại Việt Nam đã tham gia thương thảo Hợpđồng, và Hợp đồng đã ràng buộc trách nhiệmpháp lý với Công ty CLS, nên Công ty CLS được coi là có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

2. Về việc xác định nghĩa vụ thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) củaCông ty CLS

Hợp đồng nêu trên là hợp đồng thiết kế hệ thng phần mềm, cung cấp thiết bị phầncứng và thi công, lắp đặt thiết bị cho trạm xử lý dữ liệu (NDC) và ASP. Do đó,thu nhập của Công ty CLS từ việcthực hiện hợp đồng này theo Hiệp định gồm 02 loại thu nhập. Cụ thể như sau:

- Thu nhập từ việc cung cấp thiết bị phần cứng và thi công lắp đặt thiết bịcho trạm xử lý dữ liệu (NDC) và ASP được quy định cụ thể tại Khoản 1 (Các hạng mục công việc trong góithầu) Phụ lục 1-Phạm vi công việc, Hợp đồng nêu trên là thu nhập từ hoạt độngkinh doanh.

Do việc đàm phán và ký kết Hợp đồng của Công ty CLS đã tạothành cơ sở thường trú tại Việt Nam nên nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ hoạtđộng kinh doanh nêu trên của Công ty CLS sẽ theo quy định tại Khoản 1 Điều 7. Lợi tức xí nghiệp của Hiệp định. Cụth:

1. Lợi tức của xí nghiệp của một Nước ký kết chỉ chịuthuế tại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành hoạt động kinhdoanh tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú tại Nước kia. Nếu xí nghiệp cótiến hành hoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nướckia, nhưng chỉ trên phần li tứcphân bổ cho cơ sở thường trú đó.”

- Thu nhập từ việc thiết kế hệ thống phần mềm cho trạm xử lý dữ liệu (KDC)và ASP được quy định cụ thể tại Khoản 2 (Thiết kế kỹ thuật và thiết kế chi tiết cho NDC và ASP) Phụ lục 1-Phạm viHợp đng nêu trên là thu nhập có tính chấtbản quyền vì Khoản 3 Điều 11. Tiền bản quyền của Hiệp định quy định:

“3. Thuật ngữ “tiền bản quyền” được sử dụng trong Điềunày có nghĩa là các khoản thanh toán ở bt kỳ dạng nào được trả cho việc sử dụng,hoặc quyền sử dụng, bản quyền tác giả của một tác phm văn học, nghệ thuật hay khoa học,kể cả phim điện ảnh hoặc các loại phim khác hoặc các loại băng dùng trong phát thanh vàtruyền hình, bng phát minh, nhãn hiệu thương mại, thiết kế hoặc mẫu đồ án, công thứchoặc quy trình bí mật hoặc quyền sử dụng hoặc việc sử dụng thiết bị công nghiệpthương nghiệp hoặc khoa học hay chothông tin liên quanđến các kinh nghiệm công nghiệp, thương nghiệp hoặc khoa học.”

Do đó nghĩa vụ thuế TNDN đối với thu nhập nêu trên sẽ theoquy định tại Khoản 1, 2 và 4 Điều 11. Tiền bản quyền của Hiệp định. Cụ thể:

“1. Tin bản quyền phát sinh tại một Nướcký kết và được trả cho đi tượng cư trú của Nước ký kết kia sẽ phải chịu thuế tại Nước đó.

2. Tuy nhiên, những khoản tiền bản quyn đó cũng bị đánh thuế ở Nước phátsinh theo luật củaNước này, nhưng nếu người nhận là người thực hưởng thì thuế được tính sẽ không quá 10% tổng số tiền bản quyền được trả.

4. Những quy định tại khoản 1 và 2 sẽ không áp dụng nếu đối tượng thực hưởng các khoảntin bản quyền là đối tượng cư trú của một Nước ký kết tiến hành hoạt động công nghiệp hoặcthương mại ở Nước ký kết kia nơi mà có khoản tiền bản quyền phát sinh, thông qua mộtcơ sở thường trú nằm tại đó, hoặc tiến hành tại Nước ký kết kia các hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập thông qua một cơ sở cđịnh nm tại đó, và quyền hay tài sản có các khoản tiền bảnquyền được trả có sự liên hệ thực tế với cơ sở thường trú hoặc cơ sở c định đó. Trong trường hợp này các quy định của điều 7 hoặc điều 13, tùy từng trưng hợp, sẽ được áp dụng.”

Theo các quy định nêu trên và do Công ty CLS được coi là cócơ sở thường trú tại Việt Nam và thu nhập có tínhchất bản quyền của Công ty liênquan đến cơ sở thường trú này nên thu nhập cótính cht bản quyền này sẽ bị đánh thuế tạiViệt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều7. Lợi tức xí nghiệp của Hiệp định.

3. Về nghĩa vụ thuế Thu nhập cá nhân(TNCN) của các cá nhân do Công ty CLS cử sang Việt Nam

Các Khoản 1 và 2 Điều 14 của Hiệp định quy định:

1. Th theo các quy định tại Điều 15, 17 và 18, các khoản tiền lương và các khoản tiền công tương tự khác do một đối tượng cưtrú của một Nước ký kết thu đượctừ lao động làm công sẽ chỉ chịu thuế tạiNước đó, trừ khi công việc của đi tượng đó được thực hiện tại Nước ký kết kia. Nếu công việc được thực hiệnnhư vậy, số tiền công trả cho lao động đó phải chịu thuế tại Nước kia.

2. Mặc dù có những quy định tại khoản 1, tiền công lao động của một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công tại Nước ký kết kia sẽ chỉ phải nộp thuế tại Nước thứnhất nếu:

a) người nhận tiền công có mặt ở nướckia trong một thời gian hoặc nhiều thời gian gộp lại không quá 183 ngày trong một năm dương lịch; và

b) chủ lao động hay người đại diện chủ lao động trả tiền công lao động không phải là đi tượng cư trú của nước kia; và

c) số tiền công không phải phát sinh tại mộtcơ sở thưng trúhoặc cơ sở cđịnh màngười chủ lao động có tại nước kia.”

Theo quy định tại Khoản 1 nêu trên, thu nhập từ việc thực hiệnhợp đồng của các cá nhân do Công ty CLS cửsang Việt Nam sẽ chịu thuế TNCN tại Việt Nam.Trường hợp các cá nhân đó thỏamãn đủ 03 điều kiện quy định tại Khoản 2 thì thu nhập của các cá nhân đó sẽkhông chịu thuế TNCN tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty Collecte LocalisationSatellites biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm phápluật đã được trích dn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (đ báo cáo);
- Vụ CS, Vụ PC, Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đức Thịnh