BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2346TCT/NV4
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 373 CT/TB ngày 16/5/2003 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An và lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 13, Điều 13 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định "Tài sản là hàng hoá được phép kinh doanh các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động kinh doanh mà không đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cũng không phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Nghị định này".

Do đó, đối với ô tô, xe máy là hàng hoá kinh doanh của các cơ sở kinh doanh ô tô, xe máy hoặc kinh doanh tổng hợp nhiều mặt hàng trong đó có ô tô, xe máy theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền cấp và cơ sở không thực hiện đăng ký quyền sở hữu xe với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì không phải kê khai nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy khi còn là hàng hoá kinh doanh.

Còn đối với ô tô, xe máy khi các tổ chức, cá nhân mua về sử dụng phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó thì mỗi lần chuyển dịch tài sản đều phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ riêng cho từng lần chuyển dịch. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phải là đơn vị kinh doanh, khi chuyển dịch tài sản mà chưa kê khai, nộp phí trước bạ thì người nhận tài sản phải kê khai, nộp phí trước bạ thay cho người giao tài sản theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương