BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2347/BNN-HTQT
V/v cập nhập chính sách Thương mại cho Báo cáo của WTO

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

 

Kínhgửi: Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế

Phúc đáp côngvăn của số 037/UBQG-VPUB ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban Quốc gia về Hợptác Kinh tế Quốc tế về việc cập nhập chính sách Thương mại cho Báo cáo của WTO,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Trong thời gianvừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản có liênquan về chính sách thương mại, và liên quan đến thương mại của Việt Nam:

- Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 4 năm 2010 Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh antoàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu theo Pháp lệnhVệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH được Ủy ban thường vụ Quốc hộithông qua ngày 26 tháng 7 năm 2003;

Bộ Nông nghiệpvà PTNT cũng đã ban hành Thông tư 53/2010/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 9 năm 2010sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 vàThông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010;

- Thông tư 29/2010/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 5 năm 2010 về việc Ban hành “Danh mục chỉ tiêu,mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thựcphẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạmvi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”;

- Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 9 năm 2009 về việc Hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán,gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâmnghiệp và thủy sản; Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang tiến hành rà soát,sửa đổi nội dung quy định việc nhập khẩu thủy sản sống để làm thực phẩm trongThông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT ngày 16/9/2009 của Bộhướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế vàcác đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnhvực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, để trình Bộ ban hành cho phù hợp vớitình hình hiện nay;

- Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 11 năm 2010 về Hướng dẫn việc quy định Giấychứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩuthuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 3 năm 2011 Hướng dẫn việc kiểm tra an toànthực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu Căn cứ Luật an toàn thựcphẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010; và Căncứ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ quy địnhhệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thựcphẩm;

Để cập nhập thêmthông tin về những chính sách thương mại thuộc lĩnh vực Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đề nghị tham khảo thêm trên trang web của Bộ Nông nghiệp vàPTNT: http://law.omard.gov.vn/; http://www.spsvietnam.gov.vn;

Trên thông tin vềnhững chính sách thương mại thuộc lĩnh vực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn để quý Văn phòng tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (02).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung