BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2347/LĐTBXH-BHXH
V/v thời hạn giải quyết vướng mắc về bảo hiểm xã hội theo công văn số 843/LĐTBXH

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2001

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời côngvăn số 657 BHXH/CĐCS ngày 26/4/2001 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thờihạn giải quyết vướng mắc về chế độ bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn tại công vănsố 843/LĐ-TBXH ngày 25/3/1996, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiếnnhư sau:

Theo báo cáocủa Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc giải quyết những vướng mắc về bảo hiểm xãhội đối với người lao động làm việc trong khu vực Nhà nước nghỉ việc trước ngày01/01/1995 được thực hiện trong 5 năm (từ 1996 đến 2001) và đến nay đã cơ bảnhoàn thành. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý chấm dứt việcgiải quyết tồn đọng theo hướng dẫn tại công văn số 843/LĐ-TBXH ngày 25/3/1996kề từ ngày 1/10/2001.

Từ 01/10/2001trở đi, nếu có những trường hợp vướng mắc cá biệt chưa được giải quyết thì Sởlao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh,thành phố thẩm định và có báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộixem xét, giải quyết.

Đề nghị Bảohiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chấm dứt giảiquyết vướng mắc về bảo hiểm xã hội. Những trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ trướcngày 01/10/2001, yêu cầu chuyển đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩmđịnh xong trước ngày 31/12/2001./.

K/T.BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng