BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2347/LĐTBXH-LĐVL
V/v hợp đồng lao động và trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Xây dựng Việt Nam

Trả lời công văn số 1327/XMVN-TCLĐ ngày 03/7/2003 của quý Tổng Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, thì việc điều động đối với lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải bảo đảm nguyên tắc: Chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp này và ký kết hợp đồng l;ao động ở doanh nghiệp khác.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, người lao động đã làm việc cho doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên được cấp thôi việc theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ Luật Lao động./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀMNguyễn Đại Đồng