BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2347 TCT/DNK
V/v thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004

Kính gửi:

Ông Nguyễn Xuân Bình
(Đ/c: P6 nhà C1 Trung Tự - Đồng Đa - Hà Nội)

Trả lời đơn thư ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Ông Nguyễn Xuân Bình về việc tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời như sau:

- Tại điểm , Mục IV, Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN, quy định: Đối với trường hợp doanh thu để tính thu nhập chịu thuế bao gồm cả công trình kiến trúc trên đất thì chi phí được xác định bao gồm cả giá trị công trình kiến trúc trên đất.

Theo quy định trên, trường hợp công ty nhượng bán nhà (TSCĐ) nhưng không tách riêng được giá trị nhà trên đất thì khi xác định doanh thu, chi phí để tính thu nhập chịu thuế GTGT phải tính cả giá trị nhà trên đất, cụ thể đối với trường hợp của ông hỏi thì do khi bán và mua nhà công ty không tách riêng được giá trị nhà trên đất do đó doanh thu để tính TNDN là tổng số tiền thu được trừ (-) thuế GTGT; chi phí là giá trị mua vào được ghi trên chứng từ hợp pháp trừ (-) thuế GTGT (nếu có) trừ (-) khấu hao TSCĐ đã trích.

- Về chuyển lỗ: Theo quy định tại Mục VII, Phần C, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 thì hoạt động chuyển quyền sử dụng đất bị lỗ thì công ty được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất của các năm sau theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Ông biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến