BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2347 TCT/CS
V/v: áp dụng thuế GTGT và thuế TNDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2001

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Hưng Yên

Trả lời công văn số 115 CT/NV ngày 10/5/2001 củaCục thuế tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

1) Căn cứ Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thìcác trường hợp vật tư, hàng hóa mua vào không có hóa đơn, chứng từ hợp phápkhông được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhậpdoanh nghiệp.

Tuy nhiên thời gian qua, một số cục thuế đã xử lýtruy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu lưu thông vàxử lý vi phạm hành chính về hóa đơn chứng từ đối với một số trường hợp hàng hóamua vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Để xử lý dứt điểm vấn đề này, Tổngcục Thuế đã có công văn số 1534 TCT/CS ngày 4/5/2001 hướng dẫn về hàng hóa,dịch vụ mua vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Theo đó, trường hợp đơn vịmua một số loại vật tư, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ đã được cơ quanthuế xử lý truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâulưu thông và bị xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn chứng từ thì giá trị vậttư, hàng hóa mua vào này và số tiền thuế truy thu được tính vào chi phí hợp lý.Tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế không được hạch toán vào chiphí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

2) Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000của Bộ Tài chính thì các doanh nghiệp khi kê khai tính thuế GTGT chỉ được khấutrừ hoặc được xét hoàn thuế GTGT đầu vào đối với những hóa đơn mua hàng hóa,dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Hóa đơnphải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố theo quy định, trong đó mã số thuế ghi theo mãsố của chính doanh nghiệp đó. Các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ ghi mã số củadoanh nghiệp khác (kể cả mã số của công ty mẹ ở địa phương khác) doanh nghiệpkhông được khấu trừ thuế hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào. Trường hợp do đơn vị chưađược cấp mã số thuế đã sử dụng mã số thuế của công ty mẹ để ghi hóa đơn, nếucục thuế kiểm tra xác định đúng nội dung kinh tế và tên, địa chỉ đơn vị mua thìlập biên bản, xác định rõ số hóa đơn ghi sai này xử phạt hành chính về việc ghichép hóa đơn, đồng thời cho tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT thực tế đã thanhtoán. Các trường hợp đã xử lý hoàn thuế cho doanh nghiệp khi kiểm tra xác địnhkhông đúng thì yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn trả cho cơ quan thuế số tiền đãđược hoàn.

3) Tại Điều 28 Luật thuế GTGT quy định: “Luật thuếGTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. Bãi bỏ Luật thuế doanh thu, Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu và các quy định về thuếdoanh thu trong các văn bản quy phạm pháp luật khác, kể từ ngày Luật thuế GTGTcó hiệu lực thi hành...”.

Để giải quyết dứt điểm và thực hiện thống nhất, BộTài chính đã có công văn số 340 TC/TCT ngày 11/01/2001 hướng dẫn việc xét giảmthuế doanh thu theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập quy định tại Thông tư số97 TC/TCT ngày 30/12/1995, sản xuất mới thành lập đến cơ quan thuế trước ngày31/3/2001 (căn cứ theo dấu bưu điện) thì cơ quan thuế xem xét ra quyết địnhgiảm thuế doanh thu cho cơ sở sản xuất. Các trường hợp hồ sơ xin giảm thuế gửiđến sau ngày 31/3/2001, cơ quan thuế sẽ không xem xét giải quyết.

Như vậy, trường hợp Công ty điện tử ánh sao đến naymới đề nghị xét giảm thuế doanh thu cho năm 1997, năm 1998 là không giải quyếtđược.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến