BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2348/BTC-TCT
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Một số doanh nghiệp đề nghị Bộ Tàichính hướng dẫn cụ thể về việc xóa bỏ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theocam kết WTO do doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, về sử dụngnguyên liệu trong nước, nhưng doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tưkhác cần tiếp tục được hưởng các ưu đãi này (ngoài các ưu đãi về tỷ lệ xuấtkhẩu và về sử dụng nguyên liệu trong nước). Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại công văn số 8951/VPCP-KTTH ngày 31/12/2008 của Văn phòng Chínhphủ về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi thực hiện cam kết với WTO. Sau khitrao đổi và có ý kiến của Bộ Kế hoạch Đầu tư (văn bản số 8365/BKH-TCTT ngày14/11/2008); Bộ Công Thương (văn bản số 10838/BCT-TC ngày 12/11/2008), Bộ Tàichính hướng dẫn cụ thể một số nội dung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp bị chấmdứt ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về sử dụng nguyênliệu trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷlệ xuất khẩu của hoạt động dệt, may:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ; điểm 9 Phần H Thôngtư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính thì:

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnhvực dệt may, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi do sử dụng nguyên liệu trong nướcnếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác về thuế thu nhập doanh nghiệp (ngoài điềukiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệutrong nước) như: sản xuất trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất; thực hiện tại địabàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc Danh mục địabàn ưu đãi đầu tư; sử dụng nhiều lao động … thì tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp tương ứng với các điều kiện doanh nghiệp đã đáp ứng cho thờigian ưu đãi còn lại. Doanh nghiệp được phép lựa chọn phương án để tiếp tục đượcưu đãi thuế và thông báo với cơ quan thuế theo một trong hai phương án sau:

Phương án 1: Được tiếptục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với các điều kiện doanhnghiệp đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu,do sử dụng nguyên liệu trong nước) cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp tạithời điểm được cấp Giấy phép thành lập.

Phương án 2: Được tiếptục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với các điều kiện doanhnghiệp đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu,do sử dụng nguyên liệu trong nước) cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp tạithời điểm điều chỉnh do cam kết WTO (ngày 11/1/2007).

Việc áp dụng ưu đãi về thuế thu nhậpdoanh nghiệp cho thời gian còn lại nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc doanh nghiệpđang trong thời gian được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi,đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại điểm 5, điểm 6Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC .

2. Đối với các doanh nghiệp đangđược hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuấtkhẩu (trừ hoạt động dệt may) được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đápứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu đến hết năm 2011.

Từ năm 2012, doanh nghiệp đanghưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuấtkhẩu, nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác về thuế thu nhập doanh nghiệp(ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu) thì được lựa chọn và thôngbáo với cơ quan thuế hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian cònlại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư theoquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tạithời điểm được cấp Giấy phép thành lập hoặc theo quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm điều chỉnh do camkết WTO (hết năm 2011).

Việc áp dụng ưu đãi về thuế thu nhậpdoanh nghiệp cho thời gian còn lại nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc doanh nghiệpđang trong thời gian được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi,đang trong thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Về thủ tục ưu đãi đầu tư: Theoquy định tại Khoản 1, Điều 38 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư căn cứ vào các mức ưuđãi và điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật để tự xác định mức ưuđãi và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền. Trong trườnghợp nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư thì làm thủ tục đăng ký đầu tưđể cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận đầutư, ngược lại nếu nhà đầu tư không có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư thì khôngcần phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư.

Bộ Tài chính thông báo để các Bộ,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW biết và chỉ đạo các đơn vị thực hiện.Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phảnánh về Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Trang tin điện tử Chính phủ;
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Cục THTKTC (để đăng trên trang tin điện tử Bộ Tài chính);
- Vụ PC; CST; TCDN, TCĐN;
- Trang tin điện tử Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCT (VT; CS(3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn