BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2348/LĐTBXH-LĐVL
V/v chế độ đối với người lao động khi sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Trả lời công văn số 98/CV-HĐQT ngày 11/7/2003 của Tổng Công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Các vướng mắc mà Quý Tổng Công ty hỏi sẽ được giải đáp khi phương án chuyển đổi của Tổng Công ty được phê duyệt. Theo đó thì doanh nghiệp được sắp xếp chuyển đổi theo loại hình nào, chính sách đối với người lao động sẽ được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của loại đó.

2. Bộ Luật Lao động không có Điều, Khoản nào quy định việc tạm chấm dứt hợp đồng lao động./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀMNguyễn Đại Đồng