BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2349/TCHQ-KTTT
V/v xác nhận được tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Antara (Việt Nam)
(P.O.BOX 079 Sài Gòn central Post Office Hồ Chí Minh City Việt Nam)

Trả lời công văn không số đề ngày 15/4/2009 của Công ty TNHHAntara (Việt Nam) về việt xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu dự án đầu tư, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/QH11 ; Nghịđịnh số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006; Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ; Thông tưsố 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, thì

Trường hợp của Công ty TNHH Antara (Việt Nam), theo trìnhbày, Công ty được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép đầu tư số 1646/GP ngày12/8/1996; đến năm 2006, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký lại theo Nghị địnhsố 101/2006/NĐ-CP và được UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đầu tưvào ngày 13/11/2006, sau đó được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 1 vàongày 28/12/2006, lần 2 vào ngày 17/9/2008 và lần 3 vào ngày 23/01/2009.

Theo quy định khoản 1, Điều 9 Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ, thì: Doanh nghiệp đăng ký lại kế thừa toàn bộ cácquyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ thuế chưa thanhtoán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trước khi đăng kýlại.

Như vậy, căn cứ quy định trên và tham khảo ý kiến của Bộ Kếhoạch và Đầu tư (công văn số 4786/BKH-ĐT ngày 04/7/2008) thì doanh nghiệp FDIđăng ký lại kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trướckhi đăng ký lại. Trong trường hợp này nguyên tắc không hồi tố, doanh nghiệp vẫnđược hưởng ưu đãi phù hợp với quy định của pháp luật như trước đây.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Nhà đầu tư trong trườnghợp thay đổi pháp luật chính sách quy định tại Điều 11 của Luật Đầu tư và Điều20 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Trong khi chờ vănbản hướng dẫn chung của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý để doanh nghiệpđược tạm thời đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế theo quy định điểm2, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính phùhợp với Giấy phép đầu tư cấp trước 01/01/2006 và cam kết chịu trách nhiệm trướcpháp luật sử dụng hàng hoá nhập khẩu đúng mục đích miễn thuế. Trường hợp, BộTài chính có văn bản hướng dẫn khác với mục đích miễn thuế thì doanh nghiệpphải cam kết thực hiện nộp thuế theo văn bản của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Antara (Việt Nam)được biết và liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục cho hàng hoánhập khẩu để hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn