BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------------
Số: 2349/TCT-CS
V/v: áp dụng giá tính thuế tài nguyên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định
Trả lời Công văn số 2750/CT-KTT ngày 21/5/2010 tỉa Cục Thuế tỉnh Bình Định về xác định giá tính thuế tài nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại điểm c, Khoản 1, Điều 37 Luật Quản lý thuế có quy định ấn định thuế đối với trường hợp: "c) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường."
- Tại khoản 5, Điều 6 Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên, có quy định: "5. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra; hoặc không chấp hành đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo chế độ quy định; ... nên không có đủ căn cứ để xác định giá bán theo thị trường tại địa phương khai thác tài nguyên, thì giá tính thuế đơn vị tài nguyên áp dụng theo giá do UBND cấp tỉnh quy định cho từng thời kỳ."
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cơ quan thuế qua kiểm tra, phát hiện tổ chức cá nhân khai thác tài nguyên và bán ra tại nơi khai thác có dấu hiệu ghi hoá đơn và khai thuế tài nguyên không phù hợp với giá thực tế bán ra trên thị trường của tài nguyên cùng loại tại nơi khai thác thì có thể tổ chức ấn định giá tính thuế tài nguyên theo giá do UBND cấp tỉnh quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai