BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2349/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 1110/CT-KTr ngày 11/5/2015 củaCục Thuế tỉnh Ninh Thuận về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Liêndanh RINKAI-RCC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứkhoản 2 Điều 3, Điều 119 Luật Quảnlý thuế số 78/2006/QH11 ;

Căn cứ điểm 3.4 Mục IV Thông tư số 41/2002/TT-BTChướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụngnguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ khoản 1 (b) Điều 50 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; thì:

Trường hợp Liên danh RINKAI-RCC là nhà thầu chínhnước ngoài đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng cho gói thầu CP3C của dự án “Nângcao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội-TP.Hồ Chí Minh” sử dụng nguồn vốnODA của Chính phủ Nhật Bản theo Quyết định số 1888/GTVT-KHĐT ngày 25/6/2004 vàQuyết định số 4149/GTVT-KHĐT ngày 28/12/2007 của Bộ Giao thông vận tải thì đềnghị Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận kiểm tra nếu gói thầu CP3C Ngân sách Nhà nướckhông bố trí vốn đối ứng để trả thuế giá trị gia tăng, giá trúng thầu và giáhợp đồng của gói thầu nêu trên không bao gồm các loại thuế thì Cục Thuế hướngdẫn Liên danh thực hiện hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Thôngtư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính và giải quyết hoàn thuếtheo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuậnđược biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ: PC (TCT);
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí