VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 2349/VPCP-KTN

V/v: đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa-Hà Tĩnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1889/BGTVT-KHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2010) và của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (văn bản số 786/UBND-TH ngày 24 tháng 02 năm 2010) về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua Thanh Hóa - Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về phương án và tiến độ triển khai mở rộng quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ và các địa phương có quốc lộ 1A đi qua, triển khai thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 379/TTg-KTN ngày 02 tháng 3 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH,
- Lưu: VT, KTN(4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý