BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 235/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2004/SGTVT - KH ngày15/11/2011 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn điềuchỉnh giá hợp đồng công trình đường phía tây tỉnh Bình Định và đường Nguyễn TấtThành (nối dài). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợpđồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật có liên quantương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, đối với trường hợp Sở Giao thông Vận tảitỉnh Bình Định nêu tại văn bản 2004/SGTVT – KH, thì giá hợp đồng sẽ được điềuchỉnh theo những trường hợp nêu tại điểm 3 của văn bản này (đây là các trườnghợp được điều chỉnh giá mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng); phương phápđiều chỉnh do các bên thỏa thuận theo một trong các phương pháp được hướng dẫntại: Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về hợpđồng trong hoạt động xây dựng; Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của BộXây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Trường hợp giáhợp đồng sau khi điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, thì chủđầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư để xem xét quyết định. Việc điều chỉnhtổng mức đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 112/2009/NĐ-CPng ày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định căn cứ ý kiến trên đểtổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh