BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/TCHQ-GSQL V/v tái xuất phế liệu tồn đọng

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Quản lý rủi ro.

Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp về việc tái xuất phế liệu tồn đọng, cụ thể công văn số 49/20 ZIM ngày 12/12/2020 của Hãng tàu ZIM VN LLC Chi nhánh Hải Phòng, công văn số 0212-TXHHKV1 ngày 02/12/2020 của Công ty CP CMA-CGM Việt Nam, công văn số 13102020-364/IMP /BTX ngày 13/10/2020 của Cty TNHH Đại lý vận tải Evergreen (Việt Nam) tại thành phố Hồ Chí Minh, công văn số 0312-TXHHKV1 ngày 03/12/2020 của Công ty CP CMA-CGM Việt Nam, công văn số 1512-01/2020-IMP ngày 15/12/2020 của Hãng tàu HMM Shipping Việt Nam, công văn số 1612/MSK ngày 16/12/2020 của Công ty TNHH Maersk Việt Nam, công văn số 26112020/TSL-NP ngày 26/11/2020 của Công ty TNHH Tuyến Container T.S. Việt Nam, công văn số 422/CV-OPOCOS ngày 16/12/2020 của Công ty TNHH Cosco Shipping Lines (Việt Nam) về việc tái xuất phế liệu tồn đọng tại cảng biển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển:

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Hãng tàu để thực hiện rà soát thông tin của lô hàng đối chiếu với các điều kiện theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 6595/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan để thực hiện. Theo đó, lô hàng phải có cảng giao hàng/cảng đích là cảng thuộc quốc gia xuất khẩu ban đầu.

Sau khi phê duyệt hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh vận chuyển phế liệu tái xuất, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thông báo về Tổng cục Hải quan qua Cục Quản lý rủi ro về danh sách container tái xuất và quốc gia nhận lại phế liệu để thiết lập các tiêu chí quản lý rủi ro.

Đối với các lô hàng hết thời hạn tái xuất theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giám sát chặt chẽ các lô hàng phế liệu tồn đọng tại cảng biển để báo cáo cấp trên về biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Giao Cục Quản lý rủi ro thiết lập các tiêu chí quản lý rủi ro trên Hệ thống, có cảnh báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc sau khi tái xuất các container phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu nêu trên không quay trở lại dỡ xuống cảng biển Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

>> Xem thêm:  Thế nào là tạm nhập, tái xuất và tạm xuất, tái nhập hàng hóa ?