BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 235/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc liên quan đến C/O

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Hồng Quý
(Số 5 Ngô Quyền, Quận 10, Tp Hồ chí Minh)

Trả lời công văn số 05/HQ ngày 2/1/2009 của Công ty Hồng Quývề vướng mắc liên quan đến dòng chữ "Issued Retroactively" trên C/O,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cụm từ "Issued Retroactively" và "IssuedRetrospectively" có nghĩa tương đương nhau. Việc sử dụng các cụm từ nàophụ thuộc vào cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của mỗi nước nên cả hai cách thểhiện đối với C/O cấp sau đều được chấp nhận.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với đơn vị Hải quan nơiCông ty làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng để được hướng dẫn và giải quyết cụthể./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn