BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------

Số: 235/TCT-CS

V/v: Thuế đối với phí bản quyền phim nước ngoài.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt.

Trả lời công văn số 403/CV /2011 ngày 02/11/2011 của Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt về thuế đối với phí bản quyền phim nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về thuế giá trị gia tăng nhập khẩu đối với phim, Bộ Tài chính đã có công văn số 4695/BTC-CST ngày 15/4/2010.

Về trị giá tính thuế nhập khẩu, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài, Bộ Tài chính đã có công văn số 15743/BTC-CST ngày 18/11/2011.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt biết và liên hệ với cơ quan thuế, cơ quan hải quan địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dư Văn Hiệp